Mobirise web page software

Stránky našich učiteľov

Mgr. Marta Janecová

Učiteľka predmetov slovenský jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti. 

CHOĎ

Mgr. Zdenko Gálik

Učiteľ odborných predmetov a dejepisu. Na jeho webovom albume môžu záujemcovia vidieť ocenené práce našich žiakov, ako aj ich úspešné videá.

CHOĎ

Ing. Peter Baraník

Učiteľ odborných predmetov pripravil pre Vás návody, poznámky a videá na svojej stránke z týchto predmetov:
programové vybavenie počítačov
elektronické publikovanie
spracovanie obrazu a textu
spracovanie sekvencií
informatika
počítačová grafika

CHOĎ

Ing. Vladimír Andris

Učiteľ odborných predmetov.

CHOĎ

MOŽNOSTI ŠTUDENTOV

 • Aktivity firmy CISCO SYSTEMS v oblasti prípravy odborníkov pre moderné sieťové a informačné technologie začali sledovať na Slovensku viaceré akademické pracoviská už od roku 1998. V roku 1999 boli tieto snahy zavŕšené vznikom prvej tzv. Regionálnej Cisco Networking Academy (RCNA).

  Program CNA je 8-semestrový.(Na našej škole pripadajú do úvahy prvé štyri semestre). 1.semester je zameraný na základné princípy sietí vôbec, 2.svojim obsahom pokrýva oblast smerovania v dátových sieťach, 3.je zameraný na lokálne siete a virtuálnu LAN a 4. na technológie a konfiguráciu zariadení rozsiahlych dátových sietí.Po dokončení každého semestra obdrží študent certifikát potvrdený firmou Ciscosystems.Ďalšia certifikácia je možná v autorizovaných strediskách firmy CISCO.

  Získaním certifikátu sa študentom otvárajú okamžite veľké možnosti na nenasýtenom trhu pracovných miest.

 • Základné kurzy zvárania:

  Z – E1 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou (5-týždňový kurz)

  Z – G1 základný kurz zvárania plameňom (5-týždňový kurz)

  Absolventi týchto kurzov získajú certifikát z Výskumného ústavu zváračského.

  Zváračská škola uskutočňuje aj periodické preškolenie zváračov so základným kurzom za účelom predĺženia platnosti zváračských preukazov.

  Informácie: Mgr. Štefan Bílik – vedúci Zváračskej školy č. t.: 033/599 18 53

  Zváračská škola č. 127 pri SOŠE
    
 • Naša škola v rámci učebných osnov vykonáva aj výuku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

  Ako súčasť záverečnej alebo maturitnej skúšky majú žiaci možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika na elektrické zariadenia do 1000 V v objektoch triedy A.

  Osvedčenie získajú po vykonaní skúšky v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.

  Vyhláška 508/2009 Z. z.
    

Projekty

ERASMUS +

Projekt EU za účasti 7 krajín, včítane Turecka s názvom Connect, Share and Get Enlighted.

REFUGE

REnewable Energy for FUture GEnerations - Obnoviteľná energia pre budúce generácie je podporený v rámci Programu celoživotného vzdelávania - programu Leonardo da Vinci.

ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

Navštívte stránku RSOV.

EKOFOND

V máji 2012 bola uvedená do života odborná učebňa pre študijný odbor Technik energetických zariadení budov.  Podrobnosti o jej výstavbe a jej otvorení zverejnil Ekofond tu.