Mobirise web authoring software

Nadstavbové štúdium

Kritériá pre prijatie uchádzačov do prvého ročníka nadstavbového štúdia

Škola ponúka aj vzdelávanie pre dospelých

Ako vzdelávacia inštitúcia sa snažíme vyjsť v ústrety aj záujemcom o štúdium z radov dospelých - absolventov iných škôl. V školských vzdelávacích programoch elektrotechnika 01 energetika, 03 elektronické zariadenia a prevádzka strojov a zariadení  ponúkame okrem dennej aj iné formy štúdia: štúdium popri zamestnaní a externé štúdium. Tieto druhy štúdia umožňujú získať  ISCED 3A úplné stredné odborné vzdelanie (ukončené maturitnou skúškou).

Podmienkou pre prijatie  do študijných odborov (ISCED 3A) je predloženie dokladu  o úspešnom absolvovaní záverečných skúšok (vysvedčenia o záverečnej skúške a výučného listu).
Štúdium sa realizuje podľa platných predpisov (zákona č. 245/2008 a vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 o stredných školách v znení neskorších predpisov).

Externé štúdium

Vaše štúdium zmenilo formu na dištančnú. Konzultácie budú prebiehať elektronicky. Viac podrobností sa dozviete tu.

Štúdium popri zamestnaní

Štúdium prebieha trikrát do týždňa, vyučovanie začína o 14.30. Trieda sa otvorí len pri dostatočnom počte študentov.

Záujemcovia o štúdium: je potrebné si podať prihlášku s priloženými vysvedčeniami zo strednej školy!