RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN

 

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola elektrotechnická

Sibírska 1, 917 01 Trnava

Kód a názov  ŠVP

  37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Názov ŠkVP

V. TELEKOMUNIKÁCIE

Kód a názov študijného odboru

3778 K technik informačných                                            a telekomunikačných technológií

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

1. ročník - od šk. roka 2013/2014

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

19

18

11

9

57

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí  jazyk

4

4

3

3

14

Etická/Náboženská výchova

1

1

-

-

2

Dejepis

2

0

0

-

2

Občianska náuka

-

2

1

-

3

Fyzika

2

1

-

-

3

Finančná gramotnosť

-

-

1

 

1

Matematika

3

3

2

2

10

Informatika

2

2

-

-

4

Telesná a športová výchova

2

2

1

1

6

Odborné predmety

14

15

22

24

75

Ekonomika

-

-

-

2

2

Základy elektrotechniky

4

2

0

0

6

Elektronika

-

2

1

-

3

Elektrické merania

-

2

-

-

2

Telekomunikačné zariadenia

-

-

3

4

7

Písomná a elektronická komunikácia

2

1

-

-

3

Informačné komunikačné technológie

2

2

2

2

8

Praktická príprava

 

Telekomunikačné služby a obchod

-

-

2

2

4

Odborný výcvik      

6

6

14

14

40

Spolu

33

33

33

33

132

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana človeka a prírody

12

12

-

-

24

Telovýchovno-výcvikový kurz

-

-

21

-

21