učebný odbor   6475 H

TECHNICKOADMINISTRATÍVNY  PRACOVNÍK

 

 

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

 

denné štúdium pre absolventov ZŠ

 

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

 

 3 roky

 

 

Študijný odbor je určený pre:

 

chlapcov a dievčatá

 

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

 

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

prijímacie konanie/ prijímacia skúška

dobrý zdravotný stav

 

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

 

 záverečná skúška

 

 

Dosiahnuté vzdelanie:

 

 stredné odborné vzdelanie

  + výučný list

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

 

odbor pripravuje absolventov na prácu nižších technickoadministratívnych pra-covíkov vo výrobe, prevádzke, v skla- doch, doprave pod.

 

Možnosti ďalšieho vzdelávania absolventov:

 

nadstavbové štúdium v nadväznom 

odbore technickoekonomický

pracovník

 

Niektoré výhody štúdia:

 

absolvent získa zručnosti v písaní na 

stroji, v práci s výpočtovou technikou,

vo vedení jednoduchého a podvojného

účtovníctva podnikateľských subjektov 

a pod. 

 

 

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

 

učebný odbor

6475 2  TECHNICKOADMINISTRATÍVNY  PRACOVNÍK

 

Absolvent ovláda:

     Písanie na písacom stroji, osobnom počítači desaťprstovou hmatovou metódou, obsluhu zariadení evidenčnej oznamovacej, záznamovej, reprodukčnej a výpočtovej techniky v plnom rozsahu modernej informatiky

Jednoduché a podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov, pozná princípy hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácii,  vie aktívne využívať počítačové systémy.

Základné pracovné normy, legislatívu v oblasti občianskeho obchodného a rodinného práva, vie sa orientovať v základných pojmoch technológie, materiálov, odborného kreslenia, v odvetviach, na ktoré bola jeho príprava zameraná.

      Ovláda sekretárske práce. Má základné schopnosti, zručnosti pri práci s technickou dokumentáciou príslušného odvetia.

      Pozná zákonitosti ekonomiky v podmienkach voľného trhu na mikroekonomickej úrovni, podstatu a princípy podnikania a financovania hospodárskych podnikov a podnikateľských subjektov, základy marketingu a zákonitosti fungovania trhu, základy jednoduchého a podvojného účtovníctva, podstatu a princípy hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií, základné formy platobného styku,  základné predpisy a normy v oblasti právnej náuky,  základy tvorby používania technickej dokumentácie a odborného kreslenia... 

 

- odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy. Vyučujú sa tieto odborné predmety:

 

 

   Odborné predmety

 

 

1. ročník

 

2. ročník

 

3. ročník

 ekonomika

2

1

1,5

 technika administratívy

4

-

-

 účtovníctvo

4

1

-

 obchodná korešpondencia

-

2

2

 právna náuka

-

-

1

 marketing

-

-

1

 odborné kreslenie

2

-

-

 materiály

1

-

-

 technológia

1

1

1

 strojníctvo

1

1

-

 odborný výcvik