3693 K Technik energetických zariadení budov

 

 

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

4 roky

Forma štúdia:

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Nevyhnutné vstupné

požiadavky na štúdium:

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa:

Študijný odbor pripravuje absolventov pre  stredné techniko-hospodárske funkcie v oblasti technických energetických zariadení v stavebníctve, ktorý vykonáva:

-     montáž, údržbu, opravu  a predpísané skúšky  rozvodov technických zariadení budov (TZB) vrátane elektroinštalácií, ich príslušenstva a zariaďovacích predmetov,

-     servis, diagnostikovanie a odstraňovanie závad na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve,

-     energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov,  a ich uvádzanie do prevádzky.

Možnosti ďalšieho štúdia:

-       vysokoškolské štúdium najmä technického smeru

-       pomaturitné štúdium

 

 

 

    Študijný odbor technik energetických zariadení budov vznikol na podnet EkoFondu, n.f., neinvestičný fond zriadený SPP, Aliančných partnerov SPP a firiem pôsobiacich v oblasti energetiky, ktorí spoločne s učiteľmi stredných odborných škôl a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vypracovali školsky vzdelávací program.

Učebné osnovy odrážajú najnovšie trendy v oblasti moderných technických energetických zariadení na báze zemného plynu v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie.

     Odbor poskytne žiakom prierezové vedomosti a  praktické zručnosti z oblasti základných stavebných, strojárskych a elektrotechnických činností pri zhotovovaní rozvodov technického zariadenia budov, vrátane návrhu, výberu typov a montáže energetických zariadení. Súčasne bude študijný odbor pripravovať žiakov aj na oblasť energetického poradenstva a služieb pri kúpe energetických zariadení pre domácnosti a malé prevádzky, ktoré znamenajú úsporu energie v rámci budov.

 

Absolvent odboru bude zároveň pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole a celoživotne sa vzdelávať vo svojom odbore.

    Študijný odbor technik energetických zariadení budov je jediným študijným odborom na Slovensku, ktorý sa zaoberá najrozšírenejšími formami energie využívanými v domácnostiach, malých a stredných prevádzkach.

Cieľom prípravy je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky budov v nadväznosti na montáž, údržbu, obsluhu a opravu energetických zariadení: plynových kotlov, tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov a pod. Absolvent sa môže uplatniť v oblasti stavebníctva a energetiky budov - hlavne vo firmách zaoberajúcich sa predajom, montážou a servisom energetických zariadení. Po získaní potrebných skúseností absolvent môže podnikať v oblasti energetického poradenstva a služieb 

 Súčasťou učebných osnov je absolvovanie účelových kurzov zvárania a vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, čím získajú odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. 

       Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti absolvent získava Oprávnenie na montáž vyhradených technických zariadení.

 

      Odborným  garantom študijného odboru je Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave v spolupráci s EkoFondom, n.f., Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. a jeho Aliančnými partnermi – firmami pôsobiacimi  predovšetkým v Trnavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji.