študijný odbor

3447 K GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

 

 

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

 

denné štúdium pre absolventov ZŠ

 

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

 

 4 roky

 

 

Študijný odbor je určený pre:

 

chlapcov a dievčatá

 

 

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

 

-     úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

-     prijímacie konanie/ prijímacia skúška

-     dobrý zdravotný stav

 

 

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

 

 

 maturitná skúška

 

 

Dosiahnuté vzdelanie:

 

úplné stredné odborné vzdelanie

vysvedčenie o maturitnej skúške

+ výučný list

 

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

 

V štátnych a súkromných podnikoch,

v štátnej službe, vo verejnej službe

a v samopodnikateľskej činnosti.

V zamestnávateľských organizáciách

ako sú tlačiarne,  reprodukčné štúdiá,

reklamné agentúry, vydavateľstvá

a redakcie periodík

 

 

 

Možnosti ďalšieho vzdelávania absolventov:

 

-        pomaturitné štúdium

-        bakalárske štúdium

-        vysokoškolské štúdium

-         

 

Niektoré výhody štúdia:

 

Absolvent sa môže zamestnať v repro-dukčných a grafických štúdiách, v rek-lamných agentúrach, vo vydavateľ-stvách, redakciách periodík, organizá-ciách počítačového a grafického cha-rakteru.

 

 

 

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

 

študijný odbor

3447 4 GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

 

Absolvent má byť schopný:

Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie, vykonávať všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a grafickej dokumentácie, určiť technologický postup, vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, grafiku digitálnych médií.

             Pozná základy výroby digitálnych médií, typografické pravidlá, technologickú dokumentáciu textových a obrazových a zvukových podkladov, videosekvencií a animácií, použitie hardwaru a softwaru,  poznatky o fototechnike a  videotechnike,  typografiu, spracovanie textov a ilustrácií, sieťové informačné systémy, skladbu a úpravu multimediálnych dát.

            Vie čítať a upraviť podkladovú dokumentáciu pre digitálne médiá, použiť rôzne návrhárske techniky, spracovať textové a obrazové predlohy pomocou skenerov, grafických a zalamovacích programov, spájať textové, obrazové a zvukové sekvencie, pracovať s digitálnymi dátami v sieťových a informačných systémoch,  spracovať zvukové a video sekvencie a včleniť ich do digitálnych médií, koncipovať a upravovať stránky v sieťových a komunikačných systémoch, upravovať multimediálne produkty, hodnotiť a riadiť kvalitu digitálnych médií, dodržiavať predpisy a opatrenia o ochrane zdravia, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.

Odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a  voliteľných predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy. V odbore sa vyučujú tieto odborné predmety:

 

 

   Odborné predmety

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

elektronické publikovanie

2

1,5

1

2

digitálne médiá

1

1

-

-

aplikovaná výpočtová technika

1

0,5

1

-

spracovanie obrazu a textu

2

1,5

2

-

spracovanie sekvencií

2

1

1

2

grafický dizajn digitálnych médií

2

1,5

1

2

odborný výcvik 

6

12

14

14