študijný odbor

2697 K  MECHANIK ELEKTROTECHNIK

 

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ

 

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

 

 4 roky

 

 

Študijný odbor je určený pre:

 

chlapcov a dievčatá

 

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

 

-     úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

-     prijímacie konanie/ prijímacia skúška

-     dobrý zdravotný stav

 

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

 

 maturitná skúška

 

 

Dosiahnuté vzdelanie:

 

 úplné stredné odborné vzdelanie

 vysvedčenie o maturitnej skúške

 + výučný list

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

 

odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, tech- nologického, montážneho a prevádz- kového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch

 

Možnosti ďalšieho vzdelávania absolventov:

 

-     vysokoškolské štúdium najmä technického smeru

-     pomaturitné štúdium

 

Niektoré výhody štúdia:

 

vykonaním skúšky z odbornej spôsobi- losti v zmysle vyhlášky č.718/2002 Z.z. absolvent získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

 

 

V i a c     i n f o r m á c i í     n a  :  www. siov.sk

KLIK 1:  Vzdelávacie programy

KLIK 2:  Učebné dokumenty

KLIK 3:  Sústava skupín študijných odborov a zameraní v SOU

KLIK 4: „zvoľ požadovaný odbor“

 

 

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

 

študijný odbor

2697 4  MECHANIK ELEKTROTECHNIK

 

Absolvent má byť schopný:

- vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrotechniky

- odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a nepovinných predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy. V 1. a 2. ročníku sa vyučujú tieto odborné predmety:

 

   Odborné predmety

1. ročník

2. ročník

 technické kreslenie

 základy elektrotechniky

 technológia

 elektrické merania

 základy elektroniky

 číslicová technika

 výpočtová technika 

 ekonomika

 odborný výcvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 3. a 4. ročníku sa odbor zameriava na oblasť A/ automatizačnej techniky:


 

  Odborné predmety

 

3. ročník

4. ročník

 automatické riadenie

 základy automatického riadenia

 riadiace systémy

 programovanie automatizačných   

 zariadení

 merania v automatizačnej technike

 grafické systémy v automatizačnej    

 technike

 

 

 

Absolvent v 3. a 4. ročníku v oblasti automatizačnej techniky ovláda:

·         princípy automatického riadenia výrobných procesov,

·         jednotlivé prvky využívané v automatizačnej technike,

·         využívanie PC v automatizačnej technike,

·         programovanie PC využívaného

        v automatizačnej technike.

 


V 3. a 4. ročníku sa odbor zameriava na oblasť B/ silnoprúdovej techniky:


 

 Odborné predmety

3. ročník

4. ročník

rozvod elektrickej energie

využitie elektrickej energie

automatické riadenie

elektrické stroje a prístroje

merania v silnoprúdovej technike

grafické systémy v silnoprúdovej technike

 

Absolvent v 3. a 4. ročníku v oblasti silnoprúdovej techniky ovláda :

·         funkciu a konštrukciu rôznych typov elektrických strojov a prístrojov,

·         spôsob výroby a rozvodu elektrickej energie,

·         zásady využitia elektrickej energie, ekonomické prenosy energie,

·         zásady a spôsoby navrhovania elektroinštalácií obytných budov

·         organizáciu a riadenie prevádzky jadrových a ostatných typov elektrární

·         spoluprácu, s odberateľmi, princíp činnosti jadrového reaktora

·         základy projektovania a konštruovania elektrických zariadení