študijný odbor

2682 K  MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

 

 

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

 

denné štúdium pre absolventov ZŠ

 

 

 

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

 

 4 roky

 

 

Študijný odbor je určený pre:

 

chlapcov a dievčatá

 

 

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

 

-     úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

-     prijímacie konanie/ prijímacia skúška

-     dobrý zdravotný stav

 

 

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

 

 

 maturitná skúška

 

 

Dosiahnuté vzdelanie:

 

úplné stredné odborné vzdelanie

vysvedčenie o maturitnej skúške

+ výučný list

 

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

 

odbor pripravuje absolventov v oblasti informačných technológií a počítačo- vých sietí, diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí, správy sietí, tvorby www.stránok 

 

 

Možnosti ďalšieho vzdelávania absolventov:

 

-     vysokoškolské štúdium najmä technického smeru

-     pomaturitné štúdium

 

 

Niektoré výhody štúdia:

 

absolvovaním prípravy odborníkov pre moderné sieťové a informačné techno- lógie CISCO Networking Academy obdrží

certifikát potvrdený firmou Ciscosystems

 

 

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

 

študijný odbor

2682 4  MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

 

Absolvent má byť schopný:

-         vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardwaru, software počítača   a počítačových sietí.    

-         odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a  voliteľných predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy. V 1. a 2. ročníku sa vyučujú tieto odborné predmety:

 

 

   Odborné predmety

1. ročník

2. ročník

3. ročník

2. ročník

 technické vybavenie počítačov

3

2

3

3

 programové vybavenie počítačov

2

3

3

3

 základy elektrotechniky

3

-

-

-

 elektrické merania

-

2

-

-

 elektronika

-

4

-

-

 technológia

1

-

-

-

 počítačová grafika

-

-

2

1

 programovanie

-

-

2

1

 odborný výcvik

6

12

14

14

V i a c     i n f o r m á c i í     n a  :  www. siov.sk

KLIK 1:  Vzdelávacie programy

KLIK 2  Učebné dokumenty

KLIK 3:  Sústava skupín študijných odborov a zameraní v SOU

KLIK 4: „zvoľ požadovaný odbor“