učebný odbor

              2466 H  MECHANIK OPRAVÁR

zameranie 01 plynárenské zariadenia

 

 

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

 

denné štúdium pre absolventov ZŠ

 

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

 

 3 roky

 

 

Študijný odbor je určený pre:

 

chlapcov a dievčatá

 

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

 

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

prijímacie konanie/ prijímacia skúška

dobrý zdravotný stav

 

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

 

 záverečná skúška

 

 

Dosiahnuté vzdelanie:

 

 stredné odborné vzdelanie

  + výučný list

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

 

odbor pripravuje absolventov na odborné plynárenské práce, na opravu a obsluhu technologických zariadení používaných pri doprave a príprave surovín na výrobu plynu, opravy, montáž a nastavenia ply- nových spotrebičov a montáž plynových rozvodov

 

Možnosti ďalšieho vzdelávania absolventov:

 

nadstavbové štúdium v nadväznom strojárskom odbore

 

Niektoré výhody štúdia:

 

v rámci štúdia možnosť získať certifikát     z Výskumného ústavu zváračského po absolvovaní kurzov zvárania

 

 

 

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

učebný odbor

             2466  2 MECHANIK OPRAVÁR

zameranie 01 plynárenské zariadenia

-          odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných predmetov s výrazným

podielom praktickej zložky prípravy. Vyučujú sa tieto odborné predmety:

 

   Odborné predmety

 

 

1. ročník

 

2. ročník

 

3. ročník

Technológia

2

-

-

strojárska technológia

3

-

-

strojníctvo

2

-

-

technické kreslenie

3

-

-

odborné kreslenie

2

-

-

meranie a regulácia

-

2

2

plynové zariadenia

-

2

2,5

plynárenská technológia 

-

2

3

ekonomika a organizácia

-

-

2

odborný výcvik